aquaticworld
พะยูน

ข้อมูลทั่วไปของพะยูน

พะยูน หรือที่มักเรียกกันว่า หมูทะเล หรือ วัวทะเล สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่ง พบได้ทั่วไปในเขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก มีลักษณะคล้ายแมวน้ำขนาดใหญ่ ลำตัวกลม คอสั้น หัวมน มีตาและหูขนาดเล็ก ไม่มีครีบหลัง มีครีบคู่หน้าคล้ายใบพายใช้สำหรับว่ายน้ำและหาอาหาร มีครีบหางคล้ายใบพายใช้สำหรับบังคับทิศทาง มีฟันแหลมคมใช้สำหรับกัดหญ้าทะเลเป็นอาหาร พะยูนเคยอาศัยหากินอยู่บนบก และมีบรรพบุรุษที่ใกล้เคียงกับบรรพบุรุษของช้าง เมื่อราว 55 ล้านปีมาแล้วสายพันธุ์ของพะยูนได้มีวิวัฒนาการลงไปอยู่ในน้ำและไม่กลับขึ้นมาอยู่บนบกอีกเลย เช่นเดียวกับพวกโลมาและปลาวาฬ

ขนาด

2.5-3 เมตร / 200-300 กิโลกรัม

อาหาร

กินพืชและหญ้า

แหล่งที่ค้นพบ

เขตร้อนและเขตอบอุ่นของโลก

ที่อยู่อาศัย

บริเวณชายฝั่งทะเล

ลักษณะนิสัยของพะยูน

พะยูนเป็นสัตว์สังคม มักอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ฝูงละ 5-10 ตัว บางครั้งอาจพบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ ๆ ฝูงละหลายสิบตัว พะยูนเป็นสัตว์กินพืช กินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลัก หญ้าทะเลเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเล เพราะช่วยในการกรองน้ำทะเลและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ทะเลอื่น ๆ

ความสำคัญพะยูนต่อระบบนิเวศ

พะยูนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในทะเล แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การล่าสัตว์ การประมงโดยใช้อวนและอวนลาก การทำลายแหล่งหญ้าทะเล มลพิษทางทะเล เป็นต้น

รัฐบาลไทยมีมาตรการอนุรักษ์พะยูน โดยออกกฎหมายคุ้มครองพะยูนให้เป็นสัตว์ป่าสงวน และให้การสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พะยูนต่าง ๆ เพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของไทยให้คงอยู่ต่อไป

เรื่องน่าสนใจเพิ่มเติม : สัตว์ทะเล